Home

Welcome to My New Люди Blog

  • 17.02.2020 by

    6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ Նախագծային շաբաթ 17.02-21.02 Опубликовано 16.02.2020 Լսողական զգայարան, ականջի հիգիենա Ականջները լսողության օրգաններն են. դրանց միջոցով ընկալվում են ձայնային ազդանշանները: Կաթնասունների ականջների կառուցվածքը գրեթե միանման է: Չնայած սողունները, երկկենցաղները և թռչունները նույնպես օժտված են գերազանց լսողությամբ, սակայն նրանց լսողության օրգանների կառուցվածքը տարբեր է: Որոշ միջատների լսողության օրգանները տեղադրված են մարմնի կամ վերջույթների վրա:Լսողության օրգանի տեսանելի… Читать далее

  • 16.02.2020 by

    Answer the Questions Are there any foods that you wouldn’t eat as a child that you eat now? ·       I didn’t like meat when I was a kid Are you a good cook? ·       I’m not a good cook Are you a vegetarian? ·       No, I’m not a good vegetarian. At what times do you… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.